Cơ sở lưu trú du lịch hết hạn quyết định công nhận hạng

0
926

Căn cứ điểm 2.6, mục 2, phần III thông tư số 88/2008/TT-BVHTTDL ngày 30/12/2008 của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch về việc hướng dẫn thực hiện Nghị định số 92/2007/NĐ-CP ngày 01 tháng 6 năm 2007 của Chính phủ, quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Du lịch về lưu trú du lịch quy định:”Ít nhất ba tháng trước khi hết thời hạn theo quy định công nhận hạng, cơ sở lưu trú du lịch phải gửi hồ sơ đăng ký lại hạng

Sở Du lịch xin thông báo quyết định công nhận hạng của các cơ sở lưu trú đã hết hạn công nhận hạng, yêu cầu sớm hoàn thiện hồ sơ theo quy định gửi về Trung tâm Hành chính công tỉnh Quảng Ninh.

Công văn chi tiết:

cơ sở lưu trú hết hạn công nhận hạng

Danh sách cơ sở lưu trú hết hạn công nhận hạng

danh sach 1
danhsach3

danh sach 2

 

 phòng Quản lý CSLT&DVDL – Sở Du lịch Quảng Ninh.