Chả mực Hiền Nhung

Lạ miệng cá mó

Củ cải phên Bình Liêu

Riêu – gỏi cá mai

Cháo hà

Đậm, ngọt mực ống

Nước mơ muối Yên Tử

Bào ngư Cô Tô