Đề án năm du lịch quốc gia 2018

0
255

Năm du lịch quốc gia là sự kiện văn hóa – kinh tế – xã hội tiêu biểu, có quy mô tầm quốc gia và quốc tế, góp phần nâng cao nhận thức của các cấp các ngành và của nhân dân về sự phát triển du lịch gắn với bảo vể tài nguyên du lịch tiêu biểu của khu vực, về vị trí, vai trò của ngành du lịch trong phát triển kinh tế – xã hội của tỉnh Quảng Ninh và khu vực.

Giới thiệu quảng bá các giá trị văn hóa vật thể, phi vật thể, tài nguyên và sản phẩm du lịch đặc sắc của Quảng Ninh, nhằm thúc đẩy, thu hút khách du lịch trong nước và quốc tế đến với Quảng Ninh, tạo ra sự phát triển đột phá về du lịch, góp phần thúc đẩy phát triển kinh tế – xã hội trong nhưng năm tiếp theo.

Khai thác hiệu quả tiềm năng, lợi thế của tỉnh Quảng Ninh cho phát triển du lịch, tạo ra những sản phẩm du lịch mới, hấp dẫn, đặc trưng, phù hợp với như cầu của thị trường khách du lịch mà Tỉnh đang hướng tới.

Thúc đẩy triển khai đồng bộ kết cấu hạ tầng, cơ sở vật chất kỹ thuật tại các khu, điểm du lịch quan trọng; cải thiện nâng cao chất lượng nguồn nhân lực, và các dịch vụ du lịch; thu hút các nguồn lực đầu tư phát triển du lịch; tạo ra chuyển biến tích cực về nhận thức đối với việc phát triển du lịch.

Thúc đẩy mạnh mẽ sự liên kết phát triển du lịch giữa các địa phương trên cả nước và các quốc gia trên thế giới nhằm thúc đẩy hội nhập quốc tế, tạo điều kiện thu hút mạnh mẽ các nguồn lực để phát triển du lịch, nâng cao vị thế hình ảnh đất nước con người Việt Nam nói chung và tỉnh Quảng Ninh nói riêng.

Căn cứ các thông báo, kết luật; Thông báo số 3315/TB-BVHTTDL – Thông báo, kết luật của Bộ trưởng bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch tại phiên họp lần thứ nhất Ban chỉ đạo, Ban tổ chức năm du lịch quốc gia 2018, đã cơ bản thống nhấn dự thảo đề án tổ chức năm du lịch quốc gia 2018 do Ủy Ban nhân dân tỉnh Quảng Ninh xây dựng. Để tiếp tục triển khai, Sở du lịch Quảng Ninh đề nghị Ủy ban nhân dân tỉnh Quảng Ninh xem xét, phê duyệt đề án.

Thông tin chi tiết của đề án

Đề án Năm du lịch Quốc gia 2018.

TT XTDL Quảng Ninh.