Lấy ý kiến dự thảo Quy chế quản lý môi trường kinh doanh du lịch Quảng Ninh

0
460

Ngày 14/9/2016, Ủy ban nhân dân tỉnh có văn bản số 5746/UBND-DL2 giao Sở Du lịch soạn thảo văn bản sửa đổi, bổ sung Quy chế tạm thời quản lý môi trường kinh doanh du lịch trên địa bàn tỉnh Quảng Ninh (ban hành kèm theo Quyết định số 3268/2012/QĐ-UBND ngày 11/12/2012 của Ủy ban nhân dân tỉnh). Sở Du lịch đã xây dựng dự thảo Quy chế, lấy ý kiến các sở, ban, ngành, địa phương, tổ chức, doanh nghiệp có liên quan và đã hoàn thành văn bản Dự thảo.

thanh tra du lich kt the hdv

Căn cứ Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật ngày 22/6/2015; Nghị định số 34/2016/NĐ-CP Ngày 14/5/2016 Quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật ban hành văn bản quy phạm pháp luật, Sở Du lịch đăng tải nội dung bản dự thảo Quy chế tạm thời quản lý môi trường kinh doanh du lịch trên địa bàn tỉnh Quảng Ninh để lấy ý kiến đóng góp rộng rãi của các cơ quan, tổ chức, doanh nghiệp và đông đảo người dân.

Thời gian lấy ý kiên trong 30 ngày kể từ ngày dự thảo được đăng tải trên website.

Thông tin tiếp nhận đề nghị gửi về Sở Du lịch theo địa chỉ: Sở Du lịch Quảng Ninh, tầng 15 Trụ sở liên cơ quan số 2, phường Hồng Hà, TP Hạ Long, tỉnh Quảng Ninh; Email: thanhtrasodulichquangninh@gmail.com.

Sở Du lịch gửi kèm bản dự thảo Quyết định và quy chế tạm thời tại đây./.

Dự thảo Quyết định ban hành Quy chế quản lý môi trường kinh doanh du lịch trên địa bàn tỉnh Quảng Ninh

LEAVE A REPLY