Quy định về kê khai giá hàng hóa, dịch vụ du lịch trên địa bàn tỉnh Quảng Ninh

0
220

Thực hiện ý kiến chỉ đạo của Ủy ban nhân dân tỉnh Quảng Ninh tại Quyết định số 13/2018/QĐ-UBND ngày 01/6/2018 về việc ban hành Quy định quản lý Nhà nước về giá trên địa bàn tỉnh Quảng Ninh;

Sở Du lịch đã tham mưu ban hành các văn bản hướng dẫn tổ chức kinh doanh dịch vụ du lịch thực hiện kê khai giá dịch vụ. Tuy nhiên, vẫn còn một số tổ chức kinh doanh dịch vụ du lịch chưa thực hiện việc kê khai giá dịch vụ theo quy định.

Nhằm tạo điều kiện thuận lợi cho các tổ chức kinh doanh dịch vụ du lịch trên địa bàn tỉnh tra cứu thông tin về nội dung kê khai giá hàng hóa, dịch vụ du lịch. Trung tâm thông tin Xúc tiến du lịch kính gửi nội dung văn bản hướng dẫn tại file đính kèm để các tổ chức kinh doanh dịch vụ du lịch căn cứ thực hiện.

https://drive.google.com/drive/folders/1URP8KnWf41PfJBThz5nw5AVBUuXIlH8t?usp=sharing

Trung tâm TTXTDL Quảng Ninh