Yêu cầu thực hiện chế độ báo cáo hoạt động kinh doanh du lịch

0
338

Căn cứ thông tư số 26/2014/TT-BVHTTDL ngày 31/12/2014 của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch quy định chế độ báo cáo thống kê cơ sở áp dụng đối với các cơ sở, doanh nghiệp, hoạt động du lịch do ngành du lịch quản lý.

Căn cứ nghị định số 95/2016/NĐ-CP ngày 01/07/2016 của Chính phủ quy định về xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực thống kê.

Tiếp theo văn bản số 1282/SDL – QLCSLT&DVDL ngày 24/08/2017 về việc thực hiện chế độ báo cáo hoạt động kinh doanh du lịch, trong đó yêy cầu gửi báo cáo về Sở du lịch trước ngày 31/08/2017, tuy nhiên một số cơ sở chưa thực hiện chế độ báo cáo theo quy định, một số đã gửi báo cáo nhưng nội dung không đầy đủ theo mẫu hướng dẫn.

Sở du lịch yêu cầu các cơ sở kinh doanh mua sắm đạt tiêu chuẩn phục vụ khách du lịch tuân thủ chế độ báo cáo hoạt động kinh doanh. Nội dung báo cáo đúng theo biểu mẫu hướng dẫn và gửi về Sở du lịch trước ngày 05/10/2017.

Thông tin liên hệ đồng chí Bùi Thị Huế, Phó trưởng phòng quản lý CSLT&DVDL số điện thoại 097 530 1508, email: huedl@gmail.com.

Yêu cầu lãnh đạo, chủ các cơ sở thực hiện nghiêm túc nội dung trên ./.

Công văn chi tiết đính kèm danh sách cơ sở lưu chú và biểu mẫu thống kê theo quy định:

về việc yêu cầu thực hiện chế độ báo cáo thống kê hoạt động kinh doanh