Yêu cầu thực hiện chế độ báo cáo hoạt động kinh doanh

0
291

Căn cứ thông tư số 26/2014/TT-BVHTTDL ngày 31/12/2014 của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch quy định chế độ báo cáo thống kê cơ sở, áp dụng đối với các cơ sở, doanh nghiệp hoạt động du lịch do ngành du lịch quản lý;

Tiếp theo văn bản số 1282/SDL-QLCSLT&DVDL, văn bản 1467/SDL-VP và Sở du lịch đã tổ chức hướng dẫn nghiệp vụ báo cáo, tuy nhiên đến nay một số cơ sở không tuân thủ chế độ báo cáo theo quy định.

Sở du lịch yêu cầu các cơ sở kinh doanh thực hiện chế độ báo cáo theo quy định, cụ thể:

  1. Báo cáo hoạt động kinh doanh bằng văn bản phải có chữ ký, đóng dấu của Thủ trưởng các đơn vị gửi về Sở du lịch trước ngày 10 hàng tháng
  2. Khai báo kết quả kinh doanh của cơ sở trên phần mềm thống kê do Tổng cục Du lịch quản lý vào ngày 10 hàng tháng

Yêu cầu các lãnh đạo khách sạn từ 1 – 5 sao, các nhà hàng và cơ sở kinh doanh mua sắm đạt chuẩn phục vụ khách du lịch chỉ đạo thực hiện nghiêm túc ./.

Nội dung chi tiết và danh sách các cơ sở không thực hiện đúng chế độ báo cáo

yêu cầu thực hiện chế độ báo cáo hoạt động kinh doanh